A "Hívd meg barátaidat a Pampers VIP Klubba!" nyereményjáték játékszabályzata

1. SZERVEZŐ

1.1 A „Hívd meg barátaidat a Pampers VIP Klubba!” játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (P & G Hungary Kkt.), 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Magyarország (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2 A játék lebonyolítója és adatfeldolgozója a trnd Central Eastern Europe Kft., 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (a továbbiakban: „Lebonyolító”).

1.3 A Lebonyolító a Játékkal kapcsolatosan megadott személyes adatokat a Szervező megbízásából kezeli.

1.4 A Játék az alábbi internetes oldalon kerül lebonyolításra: https://www.pampersvipklub.hu/hu/

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban bárki részt vehet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének (a továbbiakban: „Résztvevő”):

a/ természetes személy, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik, és betöltötte a 18 éves életkort;

b/ elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt felhasználási feltételeket és szabályokat, valamint teljesíti a Játék összes feltételét,

c/ a Játékban, a weboldalon történő regisztrációt követően, a szükséges személyes adatainak megadásával tud részt venni.

2.2 A Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. október 8-án 00:00:01-kor kezdődik és 2019. október 22-én 23:59:59-kor ér véget.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Résztvevő csatlakozik a jelen Játékhoz, mely csatlakozási folyamat az alábbi lépésekből áll:

  1. A Résztvevő regisztrál a Pampers VIP Klub (www.pampersvipklub.hu) oldalra
  2. A Résztvevő a "Meghívás" (https://www.pampersvipklub.hu/hu/profilom/meghivas) menüpontban a "Megosztás e-mailben" vagy "Másolás vágólapra" opciók egyikével meghívja ismerőseit a Pampers VIP Klubra
  3. A Résztvevő automatikusan részt vesz a Nyereményjátékban, ha legalább egy általa meghívott személy regisztrál a Pampers VIP Klub oldalára, majd regisztrációját megerősíti.

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik nem létező személyek e-mail címével regisztrálnak az oldalra.

5. NYEREMÉNY

5.1 A Résztvevők számára az alábbi nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”) kerül kiosztásra: 3 db value pack Pampers Active Baby pelenkacsomag kb. 4.000 Forint értékben.

5.2 A Lebonyolító a Nyerteseket a Játék lezárását követő 20 napon belül tájékoztatja, a Nyertesek által a regisztráció során megadott e-mail cím útján. A Lebonyolító a Nyerteseket nem több mint 2 alkalommal kíséreli meg e-mail útján elérni. Ha bármely Nyertes az utolsó e-mail kiküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem válaszol a Lebonyolító egyik megkeresésére sem, a Nyertes a továbbiakban nem lesz jogosult a Nyereményre. A Lebonyolító nem nyújt a Nyertesnek újabb lehetőséget arra, hogy a Nyereményt átvegye, helyébe a fent említett tartalék nyertes lép. A Nyertesek (és a tartalék nyertes) a Nyeremény megfelelő átvétele tekintetében kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval.

5.3 A Lebonyolító kapcsolatba lép a Nyertesekkel annak ellenőrzése érdekében, hogy e Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e, valamint adategyeztetés céljából. A Nyeremény nem ruházható át harmadik személyre és nem váltható készpénzre. A Lebonyolító a Nyereményt a Nyertesek részére postai úton kézbesíti az adott Nyertesnek küldött értesítést követő 30 napon belül. Amennyiben bármely Nyertes bármilyen, nem kizárólag a Szervezőnek/Lebonyolítónak tulajdonítható okból nem veszi át a Nyereményt, elveszti jogosultságát a Nyereményre, helyébe pedig a fent említett tartalék nyertes lép.

5.4 A Szervező/Lebonyolító nem vonható felelősségre a Nyeremény bármilyen, a fent említett kézbesítés ideje alatt történő károsodása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén. A Szervező/ Lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyeremény Nyertesek általi használatával kapcsolatban. A Résztvevők kifejezetten elismerik, hogy a Szervező/Lebonyolító nem fogadja el a Nyertes(ek) semmilyen, a Nyeremény használati módjának vagy idejének módosítására irányuló kérését.

5.5 Abban az esetben, ha a Nyeremény használatának ütemezése nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem javasolhat eltérő időszakot, helyébe pedig a fent említett tartalék nyertes lép.

6. ADÓZÁS

A Lebonyolító kötelezettséget vállal a Nyereménnyel kapcsolatos valamennyi adó megfizetésére a Nyertesek nevében. Minden egyéb költséget kizárólag a Nyertesek viselnek.

7. ADATVÉDELEM

7.1 A Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (P & G Hungary Kkt.) 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Magyarország a jelen Játékban Résztvevők személyes adatainak kezelője.

7.2 Az Adatkezelő a Játékban Résztvevők személyes adatainak feldolgozásával a Lebonyolítót bízza meg. A Játék Résztvevőinek személyes adatait (mint: név, lakcím, e-mail, telefon, stb.) a Lebonyolító kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében gyűjti és dolgozza fel, az Európai Parlament és Tanács a személyes adatok védelméről szóló 2016/679 (EU), 2016. április 27-i rendeletének (GDPR) megfelelően. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően történik, amely megtalálható a https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtm weboldalon.

7.3 A Résztvevő személyes adatainak kezelése a Résztvevő hozzájárulása alapján történik. A Lebonyolító a Résztvevő elérhetőségének adatait átadja a postai vagy futárszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak a Nyeremény eljuttatása céljából a Nyertes(ek) számára. A Játék során gyűjtött, azon Résztvevők adatait, akiknek a Lebonyolító Nyereményt adott át, a Lebonyolító 10 évig kezeli, a jogi szabályozásból eredő, a dokumentáció tárolására vonatkozó kötelezettségének megfelelően.

7.4 Személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás érdekében a Résztvevő az Adatkezelőhöz vagy a Lebonyolítóhoz fordulhat. A megkeresést az Adatkezelő címére, vagy a Lebonyolító alábbi e-mail címére kell küldeni: team@pampersvipclub.hu. Minden személy, akinek személyes adatai kezelésre kerültek, jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, valamint joga van azokat helyesbíteni, javítani, törölni vagy a kezelésüket korlátozni, valamint az adatokat továbbítani. A személyes adatok ilyen módosítása vagy kiegészítésük, illetve javításuk igénye esetén mindenki, akinek az adatai kezelésre kerültek, köteles azokat naprakészen tartani. A fenti jogok gyakorlása érdekében a Résztvevő a Szervezőhöz fordulhat, aki az Adatkezelő nevében teljesíti a válaszadási kötelezettséget. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem a Nyeremény kézbesítése előtt is benyújtható, azonban ez megakadályozza a Nyeremény kézbesítését.

7.5 Bármely személy, akinek személyes adatait kezelik, jogosult adatvédelmi biztoshoz fordulni, amely a magánszemélyek adatkezelésének alapvető jogait biztosítja. Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 394-0079.

8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1 A Játékban való részvétellel a Résztvevők elismerik, hogy teljes egészében tudatában vannak az itt leírt rendelkezéseknek és elfogadják azokat. A Játékban való részvétel egyenértékű az itt leírt Játékszabályzat elolvasásának és betartásának kötelezettségével.

8.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot saját belátása szerint bármikor megszüntesse, vagy felfüggessze.

8.3 A Szervező, valamint a Szervező által a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során. A Nyertes teljes körű és egyedi felelősséget visel a Nyeremény felhasználásáért, a Szervező és a Lebonyolító pedig kizár mindennemű felelősséget a személyi sérülésekért vagy károkért, amelyek a Nyeremény felhasználásával összefüggésben a Nyertes vagy bármely harmadik személy tekintetében keletkeznek. A jogérvényesítés kizárt.

8.4 Amennyiben a Szervező oldalán megalapozott gyanú merül fel arra nézve, hogy valamely Résztvevő bármely módon manipulálja a Honlapot, vagy nem tartja be a Játékszabályzatot, illetve nem felel meg annak, a Szervező ezt a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Ezen felül, az ilyen Résztvevő a kizárást követő 2 évig automatikusan kizárásra kerül a Szervező vagy az általa megbízott Lebonyolítók által szervezett minden jövőbeli játékból vagy akcióból.

8.5 A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék technikai tartalma, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, amelyet kedvezőtlenül befolyásolhatnak a Szervezőn kívülálló tényezők, különösen (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógép teljesítménye, vagy a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

8.6 A teljes Játékszabályzat megtalálható a Honlapon vagy a Szervező fenti 1.1. pontban megadott címén. További tájékoztatás a +36 (0) 1 – 209 9361 telefonszámon kérhető.

Sütik elfogadása